top of page
Contact: Contact

Algemene verkoopsvoorwaarden en eigendomsvoorbehoudsclausule

1.Iedere aanbieding, verkoop en levering geschiedt onder de volgende voorwaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de koper. De ontstentenis van enig protest binnen de 8 dagen na kennisname zal de tegenstelbaarheid teweegbrengen en dit voor navolgende overeenkomsten.  Alle andersluidende voorwaarden uitgaand van de koper zijn volstrekt nietig, tenzij de verkoper er schriftelijk mee heeft ingestemd. Wijzigingen of afwijkingen zijn alleen geldig mits zij schriftelijk door de verkoper worden aangenomen.

2. Orders zijn alleen bindend mits er een schriftelijke orderbevestiging is vanwege de verkoper. Het overhandigen van de prijslijsten, tarieven en catalogi houdt geen verbintenis in vanwege de verkoper, de prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging en zijn vrijblijvend.  Alle verkopen worden aanzien als gedaan te Ooigem. Leveringen gebeuren ‘ex works’, de goederen reizen op risico van de koper.  Opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief doch niet bindend. Vertraging in levering kan geen aanleiding geven tot weigering van de goederen noch tot enige schadevergoeding.

3. Goederen die werden beschadigd of bewerkt worden niet teruggenomen.

4. Klachten moeten schriftelijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen geschieden, anders worden zij niet meer aangenomen.  In geval de klacht gegrond blijkt, strekt de aansprakelijkheid van de verkoper niet verder dan de terugbetaling van de prijs van de goederen waarvan vaststaat dat zij niet in orde waren of tot vervanging ervan, naar keuze van de verkoper.

5. Alle kosten die aan de betaling verbonden zijn komen ten laste van de koper. Alle facturen worden opgemaakt in de overeengekomen en de door de verkoper aanvaarde valuta. Omrekeningen worden niet aangenomen. De verkoper behoudt zicht het recht voor om eventuele optredende koersverschillen onmiddellijk op te eisen.Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen op de zetel van ILIAS TRADE BVBA.ILIAS TRADE BVBA staat geen korting wegens contante betaling toe.

6. In geval van laattijdige betaling zal een van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn tegen een rentevoet die gelijk is aan de basisrentevoet zoals bepaald in artikel 1, d van de Richtlijn 2000/35/EG vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot het hoger half procent.  Daarenboven zal er een forfaitaire conventionele schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % op het openstaand saldo met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1.860,00 en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling, onherleidbaar.  Voormelde bepaling zijn geldig zelfs bij het toestaan van afbetalingstermijnen.  Elke verdere levering zal gestaakt worden op elk ogenblik waarop de koper de voorgaande facturen niet ten gepaste tijde zou hebben betaald en dergelijke onderbreking in de levering kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding ten laste van de verkoper.  Het trekken of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldhernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

7. De goederen blijven eigendom van de verkoper, zolang de door de koper verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden, en/of door de koper werden verkocht. In dit laatste geval, is de vordering op de wederverkoop van rechtswege afgestaan aan de initiële verkoper.Indien de koper in gebreke blijft mag de verkoper zonder enige formaliteit en onmiddellijk de geleverde goederen terugnemen.

8. Alleen het Belgisch recht is van toepassing op de verkopen door ILIAS TRADE BVBA.

9. Alleen de rechtbank van het arrondissement Kortrijk (België) en het Vredegerecht van het kanton Waregem zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen in verband met de facturen of de overeenkomsten.

bottom of page